September 2020

A short introduction to this new(s) section on my website:

Along with a growing urge to document and capture more of the things I do (both professionally and personally), the start of a long running project made that I’ve been looking for a place to keep my sketches, thoughts and research, other than Instagram, which doesn’t really seem to fit that purpose for me. This will be a place to reflect (for me), to see what I’ve been up to lately (for you) and to train my long neglected writing skills. Everybody wins!

Studio

While our (me + Iris + Wilbert) studio at the Volkshotel gets renovated during the next three months, we have moved in with Morphle TV at the Warmoesstraat. A change of scenery that gave a refreshing start to my change of activities.

Up on the mezzanine!


Creative Industries Fund

Last spring I applied for the Talent Development program of the Creative Industries Fund. Early August I received the news that I had made it through the second round and will be joining the program from september 2020 till november 2021. I will be working on a personal project called Zenit (still very much a working title). Through this project I want to take my work off two dimensional screens, and turn it into a physical experience. This interest strongly has to do with two things I’ve been missing in a lot of my projects: the interaction with an audience and a sense of momentum. By working with projections, installations and live visuals (which I have done before, but often dependent on others’ initiatives) I hope to meet both these aspects which make creating things so exciting for me.

Research

While the formal goals of my development plan mostly revolve around the presentation of my work, I'm also really enjoying the development of the theme of my project. The time pressure on my client work very rarely allows me to really dive into a subject, or spend a lot of time defining and refining my personal view on it, so now that I'm getting the chance, I will definitely be drawing inspiration from a broad range of sources. 

A recurring theme in my work, and in this project too, is the relationship between humans and nature. I’ve been watching, reading and collecting on this for as long as I can remember, so I’m excited to see if I’m now able to define where that has led me. To help with that, I signed up for the course ‘Biophilia: love for nature in the Anthropocene’, a course at the University of Amsterdam, in the planetarium at the Artis Zoo. These classes aim to ‘provide a framework through which current discussions on nature and humanity can be better understood’. Some of my messy notes from the first lectures, and ideas it sparked, are  in the sketchbook pages below.

Some questions that arose during the lectures and after:

 • If 70% of the world population will be living in cities by 2050, are we still part of nature?
 • Or is nature also inside of us, concrete and our smartphone?
 • How do I feel about technology in relationship to humans and nature anyway?
 • Is there a way to emphasize our strong bond with nature without immediately condemning technology?
 • And without 'relapsing' in a kind of (19th century) romantic ideal of life? (which I don't consider a very attractive one, as it is completely inaccessible for most people)

Some visual concepts I'd like to explore further:

 • Cycles in nature (like the image from in biology books of the life cycle of a frog)
 • Evolution

And from there the question: what can I evoke with these visuals that simply looking at nature itself cannot?

The Invention of Nature, a biography of Alexander von Humboldt by Andrea Wulf. I finished this book last year but it really stuck with me.

Poster for the book The World Before The Creation of Man, which I saw at the Allard Pierson Museum in Amsterdam. I'd love to get my hands on an actual copy of this book.

From Bacteria to Bach and Back by philosopher Daniel Dennett. A book on the evolution of conciousness, but with a very in-depth introduction on evolution in general.

Sketchbook

September 2020

Een korte introductie voor deze nieuwe pagina op mijn website:

Een groeiende behoefte om meer van de dingen die ik doe vast te leggen (zowel professioneel als persoonlijk) en de start van een langlopend project hebben er voor gezorgd dat ik op zoek ben gegaan naar een plek om mijn schetsen, gedachten en research te bewaren. Instagram blijkt die functie voor mij toch niet echt te vervullen. Dit is daarom een plek om te reflecteren (voor mijzelf), om te zien wat me bezighoudt (voor jullie) en een plek om mijn lang verwaarloosde schrijfvaardigheden op te krikken. Iedereen blij!

Studio

Terwijl onze (ik + Iris + Wilbert) studio in het Volkshotel wordt gerenoveerd in de komende drie maanden, zijn we tijdelijk ingetrokken bij Morphle TV in de Warmoesstraat. Een nieuwe omgeving die een frisse start geeft aan mijn nieuwe bezigheden.

Boven op de vide!

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Dit voorjaar diende ik een aanvraag in voor de deelregeling Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Begin augustus ontving ik het nieuws dat ik door de tweede ronde was gekomen en vanaf september 2020 tot november 2021 een beurs ontvang. Hiervoor werk ik aan een persoonlijk project getiteld Zenit (werktitel). Met dit project wil ik mijn werk overbrengen van twee dimensionale schermen naar een fysieke ervaring. Deze interesse heeft te maken met twee dingen die nu in veel van mijn projecten ontbreken: de interactie met het publiek en een mate van momentum rond het eindresultaat. Door te werken met projectie, installaties en live visuals (wat ik eerder heb gedaan, maar vaak afhankelijk van het initiatief van anderen) hoop ik deze aspecten, die het maakproces voor mij zo spannend maken, te kunnen betrekken in mijn werk.

Research

Hoewel de formele doelen van mijn ontwikkelingsplan voornamelijk betrekking hebben op de presentatie van mijn werk, geniet ik erg van het ontwikkelen van het thema van mijn project. De tijdsdruk op veel van mijn opdrachten laat maar zelden toe dat ik me echt in een onderwerp kan verdiepen of veel tijd kan besteden aan het definiëren en verfijnen van mijn visie daarop. Dus nu ik de kans (en tijd) heb, wil ik inspiratie halen uit een veel breder scala aan bronnen.

Een terugkerend thema in mijn werk, en ook ik dit project, is de relatie tussen mensen en natuur. Zolang als ik me kan herinneren kijk, lees en verzamel ik in deze categorie, dus ik ben benieuwd of ik nu in staat ben om daar een conclusie uit te trekken. Om daarbij te helpen heb ik me ingeschreven voor 'Biophilia: liefde voor de natuur in het Anthropoceen', een vak aan de Universiteit van Amsterdam, wat plaatsvindt in het planetarium van dierentuin Artis. Deze colleges hebben als doel om 'een kader te bieden waardoor hedendaagse discussies over natuur en de mensheid beter kunnen worden begrepen'. Een deel van mijn aantekeningen van de eerste colleges en gedachten die daar uit voortvloeiden kun je onderaar vinden in de pagina's uit mijn schetsboek.

Vragen die in mij opkwamen tijdens de colleges en daarna:

 • Als 70% van de wereldbevolking in steden woont tegen 2050, zijn we dan nog deel van de natuur?
 • Of zit natuur ook in mensen, beton en onze smartphones?
 • Wat vind ik eigenlijk van de relatie tussen technologie en mensen en natuur?
 • Is er een manier om onze sterke band met de natuur te benadrukken zonder daarmee technologie af te wijzen?
 • En daarmee niet te vervallen in een soort (19e eeuws) romantisch idee van leven? (wat ik niet aantrekkelijk vindt, omdat het voor de meeste mensen onmogelijk zou zijn)

Visuele concepten waar ik me verder in wil verdiepen:

 • Cycli in de natuur (zoals het beeld van de levensloop van een kikker, uit biologieboeken)
 • Evolutie
 • Endosymbiose

En van daar uit de vraag: wat kan ik teweegbrengen met visuals dat gewoon kijken naar de natuur zelf niet kan?

The Invention of Nature, a biography of Alexander von Humboldt by Andrea Wulf. I finished this book last year but it really stuck with me.

Poster for the book The World Before The Creation of Man, which I saw at the Allard Pierson Museum in Amsterdam. I'd love to get my hands on an actual copy of this book.

From Bacteria to Bach and Back by philosopher Daniel Dennett. A book on the evolution of conciousness, but with a very in-depth introduction on evolution in general.

Sketchbook

Wanna be the first to know?
sign up to my newsletter here!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.